середа, 3 вересня 2014 р.

Міністерство культури України: пріоритети на 2014 - 2015 рp. та створення передумов для подальших реформ.


 Візія культури: куди ідемо?

 У новій Україні культура є простором особистісної свободи та вільного творчого самовираження.
Культура створює смислове поле, в якому кожний індивід отримує можливість для формування своєї власної унікальної ідентичності та шанс на самореалізацію і повноцінний розвиток особистості. Культура є інструментом протистояння дискримінації і нетерпимості.
Водночас культура є платформою для діалогу і взаємодії різноманітних ідентичностей на рівні індивідів, спільнот, інституцій, регіонів тощо. Як простір свободи і відповідальності, конкурентоздатності і креативу, культура є основою для консолідації українського суспільства. Культура визнана сферою формування важливих громадянських компетенцій. Культура є знаряддям доступу і поширення знання.
Культура інтегрована до економічної і соціальної політики держави та посідає центральне місце у зовнішньополітичній доктрині. Культурні феномени набувають статусу конкурентоздатного українського продукту на зовнішніх ринках, культура стає чинником зростання вітчизняної економіки. Культурне середовище стає ресурсом розвитку креативної економіки в Україні, а суб'єкти економічної діяльності інвестують в культурні інституції і проекти. Завдяки тісному взаємозв'язку цінностей, норм і практик, що їх являє собою культура, вибудовується осмислена система буття.  
  
          Пріоритети на 2014-2015 роки.

 Пріоритети Міністерства культури України на 2014-2015 рр. спрямовані на зміни як у самій царині роботи Міністерства, так і в управлінських підходах і методах Мінкультури. Водночас, цей документ можна розглядати як запрошення до діалогу, співпраці та вироблення спільних і загальноприйнятих правил гри на культурному полі. 
Відтак, головним вектором діяльності Міністерства культури на 2014-2015 роки є концентрація зусиль для подальшої докорінної реформи культурної царини в контексті євроінтеграційних процесів і зобов'язань. Це передбачає: створення умов для всеохопного міжкультурного й міжрегіонального суспільного діалогу, розвиток партнерства і порозуміння між співгромадянами на ґрунті європейських цінностей і демократії - права на самовизначення, добробут, безперешкодний творчий розвиток і доступ до культурних цінностей, а також відкрит ості, прозорості й підзвітності влади громадянам. 
Першим кроком до реформування культурної царини є розробка короткострокового антикризового плану дій у сфері культури на 2014-2015 роки, наступним - розробка середньо- і довгострокової стратегії розвитку культури - до 2020 і до 2025 років відповідно, - котра стане основою національної культурної політики.
             
            Короткостроковий антикризовий план дій у сфері культури зосереджений на чотирьох основних пріоритетах:

1. Стимулювати суспільний діалог для об'єднання країни;
2. Зберігати і розвивати культурне надбання як ресурс теперішніх і майбутніх поколінь;
3. Розвивати творчі індустрії як рушійну силу соціальних та економічних інновацій;
4. Запровадити європейські стандарти відкритості, прозорості й підзвітності влади громадянам в межах компетенції Міністерства культури України.

 Узгоджене дотримання цих пріоритетів поєднає царину культури з іншими сферами суспільного й економічного розвитку, розкриваючи ключову роль культури у консолідації та розвитку суспільства. 
Очікуваним результатом згаданих зусиль стане зміна в способі роботи Міністерства культури України задля розвитку людського потенціалу нашої країни. Це сприятиме підвищенню якості життя, зміцненню та розширенню людських контактів, утвердженню фундаментального права людини на самовизначення та вільний розвиток особистості.
 Досягнення цих цілей створить умови для проведення масштабніших і глибших реформ у царині культури.

Немає коментарів:

Дописати коментар